Algemene voorwaarden

Voorwaarden open inschrijving trainingen

Artikel 1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen van PRTD, die op open inschrijving worden aangeboden en waarvoor de deelnemer zich heeft aangemeld.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Alle informatie die door of over deelnemers of cliënten vertrekt wordt vooraf of tijdens de training en waarvan verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is, wordt door PRTD, haar medewerkers en docenten, vertrouwelijk behandeld.

Lesmateriaal dat tijdens de trainingen aan deelnemers wordt verstrekt, wordt hun eigendom (danwel, indien van toepassing, van hun werkgever). Het intellectuele eigendom met betrekking tot de training en het lesmateriaal is voorbehouden aan PRTD.

Het copyright van al het lesmateriaal dat voor, tijdens of na de trainingen wordt verstrekt, berust bij PRTD. Kopiëren van (delen van) lesmateriaal of het verstrekken aan derden is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van PRTD.

Artikel 2 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
PRTD is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst.

Indien de training door overmacht door PRTD wordt geannuleerd, wordt het volledige inschrijfgeld gerestitueerd. PRTD is op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die als gevolg van de annulering op enigerlei wijze ontstaan.

De deelnemer heeft een bedenktijd van 14 dagen na aanmelding. Bij aanmelding binnen 14 dagen voor de start van de training, eindigt de bedenktijd op het moment dat de training gestart is. De deelnemer die wil afzien van de cursus dient per email (t.a.v. facturatie@prtd.nl) bij PRTD aan te geven af te zien van inschrijving. Eventueel reeds betaalde cursusgelden worden dan volledig geretourneerd.

Artikel 3 Overmacht
PRTD is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de deelnemer indien PRTD daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

Indien de trainer door overmacht verhinderd is, wordt vervanging gezocht óf komt de trainingsdag te vervallen. Er wordt in het laatste geval zo snel mogelijk een nieuwe datum geprikt. Er wordt geen restitutie verstrekt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop PRTD geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PRTD niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Als er niet op locatie getraind kan worden, bijvoorbeeld door overheidsmaatregelen, dan heeft PRTD het recht de training online uit te voeren.

PRTD zal in principe nooit hybride (deels live op locatie, deels online) trainen en heeft altijd het recht dit te weigeren.

Artikel 4 Betaling en incassokosten
Als de betaling van het volledige factuurbedrag door PRTD is ontvangen, wordt de aanmelding omgezet in een definitieve inschrijving.

Indien de deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van de volledige factuur, dan wordt de aanmelding geannuleerd.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
Indien PRTD aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

PRTD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PRTD is uitgegaan van door of namens de Deelnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

De aansprakelijkheid van PRTD is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

PRTD is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

PRTD is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PRTD.

Klaar om samen de zorg naar
een hoger niveau te tillen?